DRUIDOVÉ

V následujícím textu jsou mimo jiné použity úryvky a materiály z knihy Léčivá síla druidů od německých autorů A.A. Schwarze, R.P. Schweppeho a W.M. Pfaua [vydala Alternativa Praha v roce 1994].

O druidech toho není mnoho známo. Ví se sice, že jakožto kněží, zákonodárci a bardové byli duchovními vůdci Keltů, existuje však jen velmi málo svědectví o jejich působení.

Druidové a jejich činnost ve své původní podobě zanikli už před více než tisícem let, přesto se však kolem těchto starých mudrců dodnes vrší spousta pověstí, a ještě dnes dále žijí v irské mytologii a legendách.

Jaké postavení měli druidové ve svém etniku? Druidové tvořili pevně strukturovanou a uzavřenou skupinu uvnitř keltských kmenů. Zaujímali takřka všechny důležité pozice, aniž by vystupovali do popředí jako skuteční vůdci - vnější moc přenechávali jiným. Avšak i ti byli druidy řízeni a ovlivňováni. To se dálo dílem otevřeně, na poradách, na nichž druidští mistři uplatňovali respekt, který požívali, a dílem skrytě, v proroctvích a věštbách, pokud se jejich poznatky rozcházely s normami či snahami politických předáků.

Lze proto říci, že právě druidové byli nositeli veškeré keltské kultury. Právě oni dodávali lidu duchovní substanci a soudržnost. Současně se zmizením druidů v prvních staletích pokřesťanšťování začal i úpadek původní keltské kultury, z níž dnes zůstaly zachovány pouze fragmenty.

Hlavními důvody veliké úcty, jíž druidové požívali mezi keltskými kmeny, byla jejich moudrost a jejich mimořádně vysoký věk. Svým obrovským znalostem a ochotě je využívat ve prospěch lidí vděčí druidové za své jméno: staroirské "druid" znamená "velemoudrý". Měli rozsáhlé vzdělání a neustále usilovali o další vědění a ještě hlubší poznatky.

Učební doba druidů trvala leckdy dvacet až třicet let!

Poznámka: Málo kdo ví, že na svou dobu relativně dlouhého věku se druidové dožívali tím, že si udržovali zdraví a životní sílu zvláštním cvičením podobným indické józe, které se nazývá wyda. Německým autorům výše uvedené knihy se podařilo na irském venkově posbírat a sestavit několik dochovaných cviků. Tímto cvičením se u nás zabývá pan ing. Tomáš Sychra, majitel pražské firmy Symed. Bohužel se tato cvičení provádějí jen jako součást pobytových kurzů. To samozřejmě souvisí také s tím, že wyda jako soubor cvičení starých keltských mistrů k posílení vitálního, emocionálního a mentálního pole vyžaduje působení přírody, která funguje jako zesilovací činitel. Jiné kurzy neexistují. Myslím si, že provádět cvičení jen podle knihy - bez asistence odborného cvičitele - není, navzdory proklamace autorů, že jde o lehké cviky, zase tak snadné. Alespoň je to můj osobní názor a nemohu se zatím k tomuto cvičení jaksi "přimět.
NOVÉ: Konečně originální pojednání o wydě založené na vlastní zkušenosti a ne jen pouhý kompilát opsaný z jiných knih mi poslal druid Lunwer. Chcete-li si toto zajímavé pojednání přečíst ve formátu PDF (Acrobat Reader), potom klikněte zde.

U této wydy zrekonstruované německými autory, kteří měli cviky posbírat na irském venkově, je také otázkou, nakolik je ovlivněna jejich dlouhodobým praktikováním jógy a vyznáváním indické filozofie [Vladimír Šiška].

Druidové a jejich žáci žili většinou poněkud stranou keltských osad, na okraji lesů. Spokojovali se jen s tím nejnutnějším a odmítali jakékoliv přebytky. Své úkoly uvnitř kmenového společenství plnili z části jako léčitelé, z části jako kněží. Jednou za měsíc uspořádali druidové konsil s náčelníky kmenů a poskytovali jim rady v politických a sociálních záležitostech.

Na tomto místě jedna zajímavost - zřejmě jeden z mnoha tradovaných historických omylů:
Římané tvrdili (historik a spisovatel Plinius), že druidové osekávali z posvátného dubu zlatým srpem jmelí, které zachytávali do bílého pláště a takto sebrané jmelí přidané do nápoje prý léčilo neplodnost. Pravdou je, že archeologové nikdy nenašli žádný zlatý srp, ani jeho zlomek, a také je fakt, že právě na dubu neroste jmelí ale ochmet…

Po dlouhou dobu měli druidové navzdory neuvěřitelně dlouhé době učení a navzdory svému odříkavému životu dostatek žáků, aby mohli jako skupina dále existovat. Vážnost, jíž se těšili, a hodnoty, které reprezentovali, vždy přitahovaly ty nejtalentovanější mladé muže. Současně s pronikáním Římanů a později i křesťanství se však hodnoty a představy národů měnily. Filosofii wydy orientovanou na přírodu a zemi nyní vytlačila víra vázaná na víru v posmrtný život. Věk "dětí dubů" skončil.

Ratolest z dubu - stromu symbolizujícího sílu...

Přesto i v našem novém věku existují lidé, kteří se k myšlenkám dávných druidů, i nižších keltských kněží jako bardů či ovatů, nadšeně hlásí a snaží se navázat na jejich tradice, které přetrhl historický vývoj v Evropě před více než 2000 roky. Věk "dětí dubů" čerpajících moudrost z lesa a z poznání přírodních zákonitostí tak pokračuje. Zde bych uvedl několik velkých světových řádů novodobých druidů: OBOD, Britský druidský řád nebo Sjednocený starodávný řád.

Jsem velmi rád, že se mi ozval pokračovatel druidských myšlenek také od nás.
Je jím Lunwer, Druid z Hercynského lesa, stoupenec Cairdeas Mor Shaoghal nan Druidh in Gaelic - světového společenství druidů. Chcete-li se jej zeptat na něco, co vás zajímá v souvislosti s druidským spiritismem, wydou, pozitivní "bílou" magií a podobně, můžete tak učinit na jeho e-mailovou adresu:
lunwer@seznam.cz

Rád bych na tomto místě znovu připomněl, že ani Lunwer, ani stránky Keltoman nemají nic společného s kultem satanistů a čehokoliv, co nějak souvisí s "černou" magií.

Využil jsem jeho přátelské, ale samozřejmě přiměřené sdílnosti, protože znalosti druidských mistrů nejsou (nebo lépe neměly by být pro každého), a zeptal se jej na otázku, která mne již dříve zajímala:

Co je "otevřený vstup do podsvětí"?

A zde je odpověď druida Lunwera:

Otevřený vstup do podsvětí je starý keltský svátek. Keltové nebrali podsvětí jako něco špatného, nýbrž jako jiný svět, svět ve kterém žily duše mrtvých a jejich strážcem byl Cernunnos (rohatý bůh - doslovný překlad: "Korunován parohy"). [Pozn. Keltomana: viz hlavní stránka]. To až křesťanství při potlačování starých obyčejů "nalhalo" lidem, že v podsvětí sídlí démoni atd. Faktem je, ze duše se v tomto podsvětí (gwynwed - bílé světlo, Bílý svět) zdrží podle keltské (a ne jen jejich) víry jen nějaký čas, a putují dále do dalších těl. Proto je třeba lidem neznámý tento svátek, slavený 12. samonios/ngéthal (dle lunárního a pevného kalendáře, podle našeho 8. listopadu), zapomínají a odchází do stínu Samhainu, který je 1.11. (no vlastně podle keltské tradice má začínat den setměním už 31.10).

Přeji ti hluboký mír na běžící vlně
Přeji ti hluboký mír na vanoucím větru
Přeji ti hluboký mír na tiché zemi
Přeji ti hluboký mír zářivých hvězd
Přeji ti hluboký mír v laskavé noci
Měsíc a hvězdy ať na tebe vrhají svou léčivou zář
Přeji ti hluboký mír

Tradiční keltské žehnání

Prastarý keltský kříž - symbol starší než křesťanství

Pozoruhodná kniha:

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz