AKTUÁLNĚ: aktualizace těchto stránek byly ukončeny. Navštivte nové Keltomanovy stránky na http://keltoman.webgarden.cz
Tuto stránku si právě prohlíží

Keltská (a jiná) esoterika

Druidové

Keltská místa

Keltské akce

keltská spirála, keltský znak, ale také Reiki, Feng-Šuej, kineziologie...

stránka zabývající se druidstvím - uceleným systémem keltské víry

různá keltská nebo jiná, mysticky působící místa

zprávy o uskutečněných akcích s keltskou tématikou

Nález keltské hlavy

Školní a mimoškolní aktivity

Óir sruthán

Keltská hmotná kultura

unikátní dokumenty týkající se nálezu u Mšeckých Žehrovic v roce 1943

činnosti dětí a mládeže týkající se keltské historie a kultury

Lunwerův Zlatý potok

stránka věnovaná keltské hmotné kultuře

 

 

 

Návštěvní kniha

 

 

 

 

Projekt sčítání keltského lidu
v České kotlině
nyní dokončil druhou - Brighidinu fázi. Více zde.

 

KELTOMAN

Kamenná hlava keltského héroa z Mšeckých Žehrovic

http://keltoman.sweb.cz

Buďte vítáni na mých webových stránkách o Keltech!

Malé upozornění úvodem: smyslem těchto stránek je snaha o ucelení informací o keltské kultuře, která se stala kolébkou středoevropské,
a tedy i naší civilizace. Kromě historických faktů směřují i k určitému pozitivnímu esoterickému vnímání světa.
Nevycházejí z tzv. wiccanských pozic. jak se mylně domnívá na
straně 86 autor studie o názvu
Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství vypracované SÚ AV ČR.
Není rovněž namířena proti žádné skupině obyvatelstva.

Vydavatel těchto stránek má uzavřenou smlouvu o poskytování elektronických on-line zdrojů
s
Národní knihovnou České republiky v Praze / Klementinu

Co nejlepšího může člověk mít? Vyrovnaný, spravedlivý a moudrý život žít. Keltská moudrost

Přehled těchto stránek (abych vám ušetřil čas, pokud hledáte něco konkrétního)

Pro ty z vás, kteří navštěvují moje stránky pravidelněji, používám označení NOVÉ pro snadné nalezení novinek v textu.
"Nejžhavější" novinky viz běžící text nahoře.

Příběh úvodní fotografie:
Pro tuto fotografii jsem si již při zakládání těchto stránek v roce 2002 vybral slavnou hlavu keltského héroa, známou také jako hlava Kelta nebo Keltská hlava. Tato jediná plastika svého druhu na východ od Rýna byla v roce 1943 nalezena rozbitá na čtyři kusy při těžbě písku v keltské svatyni u Mšeckých Žehrovic. Další podrobnosti o této svatyni viz níže v části věnované historii . Dnes je vystavena v archeologické expozici Národního muzea v Praze. Její věrnou repliku mám doma - fotku nazvanou "Hlava v temnotách" si můžete prohlédnout zde. Nikde na internetu ani jinde v literatuře se mi nepodařilo najít nějaké bližší informace týkající se nálezu či alespoň jméno člověka, který ji našel. Zcela náhodou se mi ozval pan M.H., pravnuk nálezce, pana Štěpána Jeřábka. A tak mohu nyní po 61 letech poodkrýt další bílé místo na mapě popsané historií a vzdát poctu tomuto muži, který se postaral o to, že toto jedinečné keltské umělecké dílo nalezené na českém území, jež je snad vyobrazené ve všech publikacích věnovaných keltské kultuře, včetně zahraničních, neskončilo jako obyčejná hromada kamení někde v písku.

Ze vzpomínek dosud žijící babičky Marie tak, jak je zachytil její vnuk, pan M.H.:

"Keltská hlava byla nalezena v kamenolomu u Mšeckých Žehrovic kolem roku 1940. Tehdy byla moje babička krátce provdána za Josefa Jeřábka, syna nálezce Štěpána Jeřábka. Pamatuje si, jak její tchán přinesl domů zmíněnou kamennou hlavu. Štěpán tehdy řekl, že keltskou hlavu našel jeden z dělníků při běžné práci, který se slovy “Jéé, tady je nějaká hlava nebo co”, se na hlavu podíval a poté s ní praštil o zem. Z hlavy odlétlo několik kousků a snad se i částečně rozlomila. Praděda tuto událost viděl a řekl: “Chlapi neblázněte, vždyť je to nějaká soška, nerozbíjejte ji”. Poté již poškozenou hlavu vzal, zabalil do kapesníku a odpoledne přinesl domů. Tím vlastně tento cenný exemplář zachránil a zachoval pro další generace. (Dokonce prý původně měla hlava ještě další prvky – nevíme již jaké – ale ty se nárazem o skálu údajně ulomily).

Když praděda přišel domů, položil hlavu na stůl a celá rodina zkoumala, co by to mohlo být. Na to si babička dobře vzpomíná. Po několika dnech nález předal do Národního muzea. Za nějakou dobu přišel stručný dopis, v němž nálezci muzeum poděkovalo a sdělilo, že hlava má velikou cenu."

© KELTOMAN 14.01.2004

Když jsem psal začátkem letošního roku výše uvedené řádky, netušil jsem, že historie okolo nálezu té opukové "hlavy" není tak jednoznačná, jak se mi původně jevila. Na sklonku srpna se mi totiž ozvala dcera jejího prvního nálezce, dnes devadesátiletého pana Josefa Šlajchrta. Ten ji nalezl na poli svého otce v květnu 1943, kam chodili lidé z okolí kopat písek. Pana Jeřábka potkal cestou domů a ukázal mu svůj nález. Pan Jeřábek poté našel v pískovně její zbylý kus. Protože mi paní J. CH. poskytla také písemné vyprávění jejího otce spolu s unikátní fotografií z místa nálezu a s dopisem z Národního muzea v Praze dokládající jeho význam jako nálezce, rozhodl jsem se vytvořit samostatnou stránku věnovanou okolnostem nálezu před 64 lety. Najdete tam nezkrácené vyprávění pana Šlajchrta i zmiňované archivní materiály (pro studenty: to v žádné učebnici dějepisu nenajdete…)
Mimochodem: víte o tom, že díky tomuto nálezu byla i jedna z planetek (asteroid 24837) pojmenována na
Mšecké Žehrovice?
Jak vypadá okolí nálezu keltské hlavy v Mšeckých Žehrovicích dnes, to si můžete prohlédnout
na fotkách, které dodala Duběnka.
A nyní Mšecké Žehrovice ještě jednou. Tentokrát se nejedná o nález z doby keltské, nýbrž z doby raného středověku. Nádherně zachovalý kovový klíč našla na zahradě svého rodinného domu paní Alena Jíchová, která ho odevzdala do muzea v Rakovníku (byla zhotovena jeho kopie). Tento historický skvost si můžete prohlédnout
na fotografii, kterou mi zaslal její syn.

© KELTOMAN 16.09.2004, aktualizováno 28.08.2007

Odkud přišli?
Zavřeme nyní na chvíli oči a vydejme se přes propast času nazpátek až do doby, kdy se objevily první keltské stopy na mapě Evropy. Bylo to kolem roku 750 před n. l., kdy došlo ke kontaktům mezi starými Řeky a obchodníky zpoza Hercynského lesa (území, které mělo podle antických autorů zahrnovat rozsáhlé středoevropské území na východ od Rýna až po Karpaty). Ti pocházeli z kmenů obývajících alpská údolí v okolí Hallstattu (dnes na území Horního Rakouska) a v řeckém světě se jim říkalo Keltoi. Podle samotného Hallstattu (Halštatu) se nazývá jedna celá éra pravěku - doba halštatská. Keltská expanze (viz mapka níže) zamířila na západ. "Barbaři" zabrali celou Francii, Británii, Skotsko a Irsko. Na východním Slovensku však Keltové naráží na Skythy, proto se odklánějí na jih do Panonie (dnes Maďarsko) a na Balkán. Brzy nato se Keltové objevují až v Malé Asii (v dnešním Turecku) a zakládají tam v prostředí zcela cizorodém stát Galatii. Roku 386 před n. l. keltské armády dobývají nedobytný Řím a roku 279 vypleňují částečně delfskou věštírnu v Řecku. Později se jim přestává vojensky dařit v Itálii a po prohrané bitvě u Telamonu v roce 225 před n. l. jsou Keltové vytlačováni stále více na sever.

Když se na tuto mapu podívám, úplně slyším skladbu Cesta na Severozápad od Jana Hrubého a Kukulínu
Mapa keltské expanze v Evropě

U nás to byl kmen Bójů, jejichž domovem byla původně Pádská nížina a jeden ze šedesáti kmenů registrovaný starověkými spisovateli, který své působiště pojmenoval Boiohaemum = Bohemia (Čechy) a žil tu dlouhých 400 let. Také to byli Kotini, kmen známý svou dovedností v hornictví, který osídlil východní Moravu a Slovensko, a kmen Volků - Tektoságů sídlící převážně na Moravě. Ohledně historie Keltů na Slovensku mohu doporučit návštěvu odkazu Doba laténska na Slovensku. Bójové i Kotini měli obchodní styky i se vzdálenou Galií. Byli to neobyčejně pilní lidé, skvělí řemeslníci, stavitelé i umělci. Jako první na našem území už točili na hrnčířském kruhu. Razili první zlaté mince - zvané duhovky nebo statéry. Byli to pověstní válečníci, po boku mužů bojovaly udatně také ženy. Jejich sídlištní centra - oppida, valy, hradiště, pohřebiště a svatyně byly u nás archeology objeveny zejména v Čechách (Závist, Stradonice, Třísov, Mšecké Žehrovice). Dále cituji úryvek z knihy PhDr. J. Bílka [Kam odešli Keltové?]: "Čechy a Morava jsou bohaté také na keltské čtyřúhelníkové svatyně, kultovní okrsky (keltsky nemeton nebo nemet), vymezené čtyřúhelníkovými valy (archeologové jim odborně říkají Viereckschanzen). Patrně nejznámější je svatyně u Mšeckých Žehrovic poblíž Nového Strašecí ve tvaru obdélníku o rozměrech 200x100 metrů, která byla vybudována okolo roku 200 př. n. l. na území již dříve Kelty osídleném. Byla ohrazena dvoumetrovým valem a příkopem, rozdělena na dvě čtvercové poloviny a na nejvyšším místě stála dřevěná stavba z kůlů
- obdélníková svatyně o ploše asi 70 m2. Byla patrně alespoň částečně zastřešena, první fází mohly být jen volně stojící řady sloupů. V roce 1943 zde byla nalezena při těžbě písku známá plastika
hlava Kelta, která snad původně zdobila centrální dřevěný sloup stavby, sloužící nejspíš jako ústřední příbytek božstva". Na přání čtenářky Duběnky doplňuji informaci o tomto místě s využitím výše uvedené knihy PhDr. J. Bílka: "Plastika je jediná svého druhu na východ od Rýna a symbolizuje některého z keltských bohů nebo héroů, dřevěná svatyně je pak třetím nálezem svého druhu ve Střední Evropě (další dvě jsou v Bavorsku). V okolí Mšeckých Žehrovic byla také soustředěna výroba černé keltské bižuterie se sapropelitu neboli švartny čili uhelného lupku - zkamenělého kalu v nadložních vrstvách ložisek černého uhlí, který byl povrchově těžen. Má strukturu podobnou břidlici a je snadno opracovatelný. Bójové z něj zhotovovali především náramky, které byly i předmětem dálkového obchodu". Uměleckým řemeslníkem, který u nás zvládl výrobu švartnových náramků, je Křižák, člen sdružení Boiové a Fergunna. Zde si můžete prohlédnout foto jeho zdařilého náramku včetně materiálu a nástrojů k jeho opracování.

Přesně na východ od Mladé Boleslavi se nacházejí trosky největší keltské svatyně v Čechách (v turistických mapách označované jako "Šance"). Zbytky svatyně se nacházejí na návrší při cestě z Markvartic do Hřmenína po pravé straně nedaleko rozcestí na Rakov a přesně 8 km na západ od čedičové homole Veliš u Jičína. Stavba je tvaru protáhlého lichoběžníka o rozloze 14.620 m2.

Méně míst obývaných Kelty bylo objeveno na Moravě. Největší moravské keltské oppidum se nachází ve Starém Hradisku u Prostějova. Další informace a fotografie z mojí návštěvy tohoto oppida najdete na stránce Keltská místa.
K dalším významným keltským místům na Moravě patří Hostýn a Ludéřov. V Ludéřově se nacházela keltská svatyně stejně jako v Mšeckých Žehrovicích. Na památku svatyně zde byl v roce 1999 vztyčen
obelisk. Koho zajímá přesná poloha tohoto místa, pak zde je jeho mapa a článek s fotografiemi najdete na stránce Keltská místa. Více podrobností o Keltech na Moravě se dočtete na stránce Morava a Keltové.

Místa nejvýznamnějších keltských oppid a svatyň objevených na českém území:

Zlatý věk Bójů skončil na přelomu starého a nového letopočtu, kdy vyspělou keltskou civilizaci vyvrátili útoční Germáni (vedení kmenem Hermundurů), kteří od severu začali postupně obsazovat Boiohaemum. K ukončení samostatného keltského života na našem území mělo podle archeologů dojít okolo roku 6 před Kristem. Část Bójů, která zůstala v naších zemích, postupně splynula (byla asimilována) s dobyvateli, kteří převzali mnohé z jejich kultury. Bohůmžel bylo naše území tímto kulturně vráceno o několik set let nazpátek. Vždyť keltský hrnčířský kruh byl za Germánů zapomenut a lidstvo si muselo počkat skoro 1000 let, než jej ve středověku někdo znovu "vynalezl". Germáni zde pak vládli pět set let. Teprve potom přišli do české kotliny Slované (v 6. století našeho letopočtu).

Je třeba si uvědomit, že patříme po právu historicky do Evropy, ale že naše kořeny jsou hlubší, než ty z éry Slovanů.
Velmi pěkně a podrobně napsaný článek o Keltech v Čechách najdete
zde.

Keltské nálezy u nás i jinde v Evropě
Tato nová kapitola bude postupně doplňována a upravována.

Mnoho zajímavých a hodnotných informací o Keltech (také fotografie a obrázky archeologických nálezů) najdete na stránkách výstavy Keltové na Moravě. V září 2005 jsem navštívil výstavu Čas Keltů - Morava v mladší době železné v Archeoskanzenu Modrá. Odtud pocházejí 2 následující fotografie: typický mužský bojovnický hrob a nálezy z Blučiny (železný meč v pochvě, listová kopí). Na této výstavě mne velmi zaujala rekonstrukce dřevěné konvice s bronzovým kováním, která byla nalezena 1.5.1941 při výstavbě nákladního nádraží v Brně-Maloměřicích (ulice Kulkova). Byla uložena rituálně v centru největšího keltského pohřebiště na Moravě. Více podrobností o ní se dočtete zde nebo na stránkách výstavy Keltové na Moravě. "Druhou" kamennou hlavou (kromě té z Mšeckých Žehrovic) nalezenou na našem území je hlava "usmívajícího se" Kelta vytesaná z pískovcového kvádru. Měří 18 cm a našel ji v roce 1957 jeden z návštěvníků na Akropoli oppida Závist. Pokračuji úryvkem z knihy Anny Bauerové [Zlatý věk země Bójů]: "Nenašel ji vlastně přímo v areálu akropole, ale vně, za někdejší přístupovou bránou v jihozápadním rohu, o několik metrů níže ve stráni. Působí to dojmem, jako kdyby se plastika kutálela po svahu a zastavila se v mělké prohlubni, kde ležela věky kryta kamenem a mechem". "Kdosi v pradávné době tedy sochu odstranil z jejího jistě čestného místa, poničil a odhodil mimo akropoli jako věc zcela nepotřebnou, patřící na smetiště". Zajímavé, viďte? Nevšední srovnání keltských nálezů z různých míst Evropy se vám naskytne při shlédnutí fotografie z archivu sdružení Boiové a Fergunna, která byla pořízena při návštěvě Bibracte v září 2005. Všimněte si té neuvěřitelné podoby nálezů (např. "Taranisova kolečka") pocházejících z francouzského Bibracte a z českých Stradonic. Třetí sloupec s podobnými předměty, který již na tomto obrázku není vidět, pochází z německého Manchingu. Jasný důkaz kulturní výměny a obchodu mezi jednotlivými keltskými kmeny na území starověké Evropy… Každému zájemci o dokonale zpracované keltské předměty bezpochyby udělá radost německá stránka Die Kelten a tam zejména archeologické nálezy z naleziště La Téne ve Švýcarsku. Fotografie zajímavých nálezů z Velké Británie a Irska (mezi kterými samozřejmě nemůže chybět legendární bronzová rohatá přilba nalezená v Temži u mostu Waterloo) si můžete prohlédnout zde. Zpátky k nám: na této fotografii si můžete prohlédnout několik keltských mečíků (nosili je náčelníci, králové, vládci), které byly nalezeny na Moravě. U každého z nich najdete i místo nálezu. K nim si dovolím citovat z Toulek českou minulostí, pořadu Českého rozhlasu: "Pravda, spíš než bitevní výzbroj to byly odznaky vůdčího postavení, ale fungovaly i jako zbraně. Byly kratší a měly rukojeť, zpracovanou do stylizovaného tvaru lidské postavy se vzpaženýma, mírně roztaženýma rukama a s rozkročenýma nohama. Představme si velké písmeno X, v průsečíku prstencovitě zesílené - to mělo znázorňovat tělo. Častokrát bylo doplněno v úhlu "paží" bronzovou lidskou hlavičkou... někdy velmi realistickou, s vlasy vousy, obličejem. Tyto velitelské mečíky měly své předchůdce už v halštatských dýkách; používaly se od 5. století a našly se po celém území keltského světa i v okupovaných zemích, v Čechách a na Moravě jich bylo objeveno deset. Některé mečíky byly mistrovsky vypracovány, čepel měly vykládanou zlatem a rukojeť emailem. Na hrudi bojovníka pohřbeného u Nemilan na Moravě ležel mečík ozdobený zlatem, přičemž v hrobě byly uloženy ještě dva těžké železné meče". V roce 2007 jsem pod vánočním stromečkem našel jeho zdařilou funkční repliku včetně zdobné bronzové pochvy. Nyní se zmíním o novějším nálezu, ke kterému došlo na podzim 2006 v mém rodném městě Brně, Kelty nazývaném pravděpodobně Eburodunon (dle Ptolemaia) nebo Mediodunon (dle historika A. Sedláčka). V moravském deníku Rovnost vyšel 28.03.2007 článek Keltské šperky "zdobily" podzemí. Dočtete se tam o nálezu několika keltských artefaktů, pozoruhodné jsou zejména zachované spony z doby laténské, z nichž jedna je bronzová, a ta druhá, což je méně běžné, stříbrná! Nálezy vykopali archeologové ze společnosti Archaia Brno, o.p.s. Obrátil jsem se na jednoho z nich, Mgr. Antonína Zůbka, a poprosil jej o další informace příp. fotografie. Vyšel mi rychle vstříc a tak si tyto skvosty čekající na důkladné prozkoumání v laboratoři, můžete s jeho laskavým svolením prohlédnout (ve formátu PDF) zde. 13.09.2007 jsem dostal tuto zajímavou zprávu zapadající do kapitoly keltských nálezů: "Letos, 2. srpna uplynulo 130 let od objevení pokladu zlatých mincí na nejslavnějším keltském oppidu v Čechách - Hradišti u Stradonic. U této příležitosti byl poblíž místa nálezu (na severním svahu Hradiště naproti zámku Nižbor) odhalen malý kamenný pomníček s letopočtem 1877 a zvětšenou kopií keltského zlatého statéru (mince je odlita z bronzu). Petr Havlínek, archeo.cz". Děkuji autorovi za tento příspěvek.

 

Keltské zbraně a zbroje, oděvy a doplňky
V souvislosti s Kelty se ovšem toto téma vynechat nedá. Protože Keltové byli nejen udatní bojovníci (bude zde řeč o mečích, štítech, kopích a přilbách), ale také vkusně oblékaní parádníci (kostkovaný vzor přežil koneckonců dodnes) nosící různé ozdoby (nákrčníky, nápažníky a spony). Vřele mohu na toto téma doporučit návštěvu stránky Řemesla společnosti provozující keltskou living history - Boiové a Ferguna.

Samostatná stránka věnovaná hmotné kultuře i s diskusním fórem vznikla zde. Najdete tam i odkaz do koutku keltské hmotné kultury, kde můžete diskutovat s odborníky, kteří se věnují keltskému re-enactmentu / living history a zeptat se jich na to, co vás zajímá.

Kam odešli Keltové?
Na tuto otázku se pokouší odpovědět zajímavá kniha historika PhDr. Jiřího Bílka, CSc., jejíž přečtení mohu doporučit všem, kteří se o keltskou historii zajímají. [Vydal Knižní klub v rámci řady Hádanky naší minulosti v roce 2002].

Potomci pravěkých Keltů dnes žijí hlavně na britských ostrovech, v Irsku, ve Walesu, v Cornwallu a ve Skotsku. Dále v Bretani ve Francii a zvláštní keltskou skupinu představují obyvatelé ostrova Man. Po druhé světové válce přichází na britských ostrovech čas obrození Keltů. Vznikají noviny psané jazykem gaelic a vláda Velké Británie pod nátlakem povoluje dvojjazyčné označování úřadů i obchodů. Keltská vlna ožívá v posledních letech i u nás, což jako Keltoman samozřejmě vítám. Vítám mimo jiné proto, že dle mého názoru jsme keltskému etniku, konkrétně kmeni Bójů, podle kterého se jmenuje i naše vlast (Boiohaemum = Bohemia / Čechy), toho ještě hodně dlužni. Jak dokonale a impozantně to vystihuje slovo vypravěče Karla Švece v úvodu skladby Epilog ze soundtracku českého filmu Keltové (2006, režie Robert Kaločai) od hudebního skladatele Jiřího Ullmanna, to si můžete poslechnout zde.

Keltské geny
Relativně vysoký výskyt mutace
G551D CFTR genu v České republice u pacientů s cystickou fibrosou objektivně prokazuje, že naše populace je mimo jiné i keltského původu.

Pro zkratku uvádím pro ty, kteří si nechtějí číst celou tuto studii z roku 1995, základní vědecký důkaz o naší "keltské krvi":

"V České republice je druhou nejčastější mutací CFTR genu mutace G551D (Cutting et al. 1990, Kerem et al. 1990). Mutace G551D se vyskytuje ve srovnatelně vysoké frekvenci ve Velké Britanii, Irsku, francouzské Bretani a Rakousku (CFGAC 1994) a všech ostatních dosud studovaných evropských zemích je její frekvence zanedbatelná".

[Aktualizace 07.06.2004] Častá návštěvnice mých stránek Jarka mne upozornila v této souvislosti na existenci novější závěrečné zprávy o výzkumu cystické fibrosy z roku 1999, kterou vypracovalo CF Centrum při Ústavu biologie a lékařské genetiky, vedené Doc. MUDr. Milanem Mackem, Jr., DrSc., která je mimořádně zajímavá! Stránka tohoto vědeckého pracoviště je zde a bývala na ní umístěna také celá zpráva ve formátu PDF - včetně zajímavých mapek výskytu keltské a slovanské mutace genů G551D a CFTRdel21kB v naší dávné minulosti. V tomto dokumentu mne nejvíce potěšila informace, o kterém jsem dosud nevěděl, a která vyvrací teze, že Keltové u nás zanikli těsně před Kristem.

Cituji z této zprávy, jejíž autory jsou: Doc. Dr. Milan Macek, CSc., Dr. Milan Macek ml., Dr. Alice Krebsová, Doc. Dr. V. Vávrová, DrSc.

"V Čechách, na Moravě a v severním Rakousku nebyli Keltové vytlačeni Germánskými a později Slovanskými kmeny. Naopak si zde díky vysokému stupni rozvoje zachovali etnickou identitu až do 2 až 4. století n.l. V Bretani se také keltské osídlení zachovalo až do 6. století n.l. a na Britských ostrovech Keltové odolávali silnému tlaku Římského Impéria a nájezdům germánských kmenů do jihovýchodních oblastí Britských ostrovů. Část keltských kmenů z jihovýchodní části Britských ostrovů se v důsledku těchto nájezdů přestěhovala zpět do Bretaně (Dottin 1977, Powell 1985) (Obr. 2, 3). Na základě těchto historicky doložených dat tak naše hypotéza dobře vysvětluje relativně vysokou frekvenci mutace G551D ve České republice, Spojeném Království, Irsku a v Bretani (Obr. 4)."

Co nám zůstalo po Keltech?
Více, než si možná uvědomujeme! Především to jsou zeměpisné názvy vodních toků: Jizera (Isara = "rychlá řeka"), Labe (Albh, Albis), Ohře (Agara) nebo Otava (Atava). název moravské řeky i kraje Haná pochází údajně z keltského slova Ganna, starého přes 2 000 let. Šumava byla Gabréta ("pohoří kozorohů") a slovo Daksa - močál - dalo název obci Doksy. A když už jsem u těch názvů, jistě vám přijde vhod malý přehled starých keltských názvů a jmen na stránkách Segovesus. Slušný výčet keltských názvů vodních toků - řek - v naší vlasti od Jiřího Svobody najdete zde.

Mnoho dodnes slavených svátků jako Dušičky (původně Samhain) nebo Hromnice (Imbolc). Všechny původní keltské svátky jsou uvedeny "on-line" zde.


Tzv. pohanské kolo roku (The Wheel of the Year)

Již delší dobu jsem si přál mít takový pohanský kalendář doma, nelze však u nás nikde zakoupit.
Toto přání mi nakonec splnil mistr řezbář
Petr Chlubna, který kolo roku vyřezal z lipového dřeva a napustil včelím voskem. Pro zobrazení jeho dokonalého díla s rozlišením 1024x768 klikněte na kolo výše nebo zde.

Dochovaly se různé udržované tradice, například obdarovávání větvičkou zeleného jmelí pro štěstí na Vánoce nebo pohanský zvyk "pálení čarodějnic" v noci z 30. dubna na 1. května (původně keltský svátek Beltine). Zrovna tak dávání třešňových, březových nebo švestkových větévek do vody na Svatou Barboru 4. prosince. Či různá rčení jako "Zaklepej to na dřevo". Dřevo ze stromů, které měly pro Kelty velký význam, a které uctívali. Jejich horoskop nevychází ze zvěrokruhu, ale ze stromokruhu. Uctívali také kameny (dlouhé kameny tzv. menhiry), některé hory, prameny a studánky. A také je dodnes považována třináctka jako číslo přinášející smůlu. Dokonce i lidová pověra, že děti nosí čáp, má kořeny v keltské mytologii. Také konání svatebních obřadů většinou pátek. Přežila i záliba v dobrém jídle a v dobrém pitíJ. I slovo saponát je keltského původu a značí mýdlo. Keltům můžeme děkovat i za vynalezení velkého množství různých druhů nářadí, 70 (!) druhů kování i nástrojů, které jsou pro nás tak samozřejmé: lopaty, krumpáče, kosy, srpy, dláta, kladiva, pilníky, pilky, kleště, pérové nůžky, ale i nůžky čepové, které používáme dodnes (archeologové je vykopali u Hostýna), panty nebo závěsy ke dveřím. Víte o tom, že rituální malování bojovníků mělo kromě nahánění hrůzy protivníkům i svůj velmi praktický význam? Keltové používali k malování modré přírodní barvivo z borytu barvířského. Při zraněních v boji toto fungovalo jako výborné antiseptikum!

Kdo byli druidové?
Keltskými kněžími, zákonodárci, léčiteli, badateli, moudrými kmenovými rádci i filozofy byli takzvaní druidové.
Zde se dostanete na samostatnou stránku věnovanou těmto starým mudrcům, kteří i se svou činností zanikli před více než tisícem let, a kteří dále žijí v irské mytologii a legendách. Na této stránce je také informace o wydě, obdobě indické jógy - cvičení, kterým si prý staří keltští mistrové udržovali zdraví a vyváženou mysl.

Keltská hudba
Miluji keltskou hudbu, která má podle mého názoru blahodárný vliv na duši člověka. K hudebníkům, kteří dokáží v tomto stylu hrát, patří bezpochyby irská skupina Clannad. S touto skupinou je spjatá i irská umělkyně Eithne Ní Bhraonáin, mírně komerčnější než Clannad, s uměleckým jménem Enya. Její příznivce jistě potěší česká stránka zde. Toto jméno snad zná každý. Všechny její skladby se pohybují kdesi na rozhraní keltské mystiky a stylu new age. O stupínek komerčnější, ale za dobře poslouchatelnou hudbu považuji tu, kterou produkuje sourozenecká skupina The Corrs. Máte-li zapnutou zvukovou kartu, posloucháte právě jejich skladbu THE RIGHT TIME ovlivněnou irským folkem. Prakticky od roku 2004 začíná umělecká dráha dívčí skupiny Celtic Woman. Název v tomto případě neznamená Keltskou ženu, ale originální název irského dívčího pěveckého kvarteta (sestaveného ze sólistek), jedné mladé houslistky, šéfdirigenta Irského filmového orchestru a klavíristy Davida Downese, a důležitým spolutvůrcem image tohoto projektu je autorka a producentka vizuální prezentace Sharon Browne. [Převzato z článku ČT].

Z dalších skupin bych rád uvedl Corquíéu ze španělské Asturie. Z českých skupin se mi nejvíce líbí Dún an Doras. Samozřejmě také Jan Hrubý se svými fantastickými houslemi a Kukulín. Svérázné podání hudby má skupina Czeltic (mimochodem - jediná skupina v České republice s vlastním skotským dudákem, Vaškem Routem). Když už jsem u těch dudáků: první funkční skotskou dudáckou kapelou v České republice bylo seskupení the 1st Bohemian Highland Pipers. A skotští dudáci do třetice: The Rebel Pipers (dnes již plně funkční dudácký band, jako jediný v České republice i s bubny!). Založil ho jeden z prvních tří českých skotských dudáků na území ČR, pan Miroslav Anger. Dalšími dvěma z této "první trojice" jsou Jiří Krč a již zmiňovaný Vašek Rout, jehož osobní stránky najdete zde. Všichni tři byli žáky skotského dudáka a současně rodáka z amerického Baltimoru - Williama "Chipa" Doehringa.

Rád bych zde uvedl také odkaz na kapelu Celtic Cross z Ostravy, která hraje irské a skotské tradicionály. Nesmím přitom vynechat českou skupinu České srdce, která hraje keltský folk(rock) a existuje již od roku 1989! Vlastním od nich CD Znamení, které je moc povedené a přináší takovou tu správnou vnitřní pohodu. Jejich nejnovější CD se jmenuje Náměsíčnej. Na něm se mi nejvíce líbí song "Nad Bretaní". Z českých skupin mne v poslední době dost chytla za srdce formace Asonance. U této skupiny mi připadá, že čím jsou starší, tím jsou lepší! Jejich vydávací období se datuje rokem 1990. Ale první sestava již hraje od roku 1976!!! Nejvíce mne oslovilo jejich album Vzdálené ostrovy z roku 2003. K tanci i poslechu hraje tradiční irskou hudbu pražská kapela Bandshees. Svá vystoupení mívá spojena s taneční skupinou Coiscéim.

Moji keltští přátelé mne upozornili na kanadskou umělkyni Loreenu McKennitt, která komponuje, zpívá a hraje na harfu keltskou hudbu způsobem projevu, při kterém se až tají dech. Doporučuji návštěvu jejích stránek, najdete tam ukázky všech skladeb z dosud vydaných CD a také zdařilé videoklipy. Mimochodem - její skladbu (úvodní The Mystic's Dream) zaslechnete také ve filmu Mlhy Avalonu (The Mists of Avalon, USA/D z roku 2001). Pro všechny zájemce o fotogalerie kvalitních snímků z tohoto 2dílného televizního filmu: klikněte zde. I když nemám v lásce příliš soundtracky, CD s hudbou k tomuto filmu, kterou složil Lee Holdridge, je dokonalé. Existuje ovšem ještě jedno "artušovské" či "avalonské" CD, a tím je The mist of Avalon z roku 1991 od Alana Stivella.

A když už jsme u toho Avalonu, zde si můžete přečíst něco o místě, kde se údajně nacházel, o jihoanglickém Glastonbury v hrabství Somerset (na obrázku vidíte ruiny glastonburského kláštera - údajně místa posledního odpočinku legendárního krále Artuše a královny Ginevry).

Dobrá zpráva pro milovníky keltské hudby! 17.01.2005 vychází u společnosti Popron Music CD Various - The Mystery of Celtic Music / To nejlepší z keltské hudby. Je to výběr keltské hudby (20 skladeb) sestavený speciálně pro českého posluchače. Pro více informací a zvukové ukázky klikněte zde.

A nyní musím s tímto CD uvést ještě další, dosud zde neuvedené české skupiny hrající hudbu ovlivněnou irským (keltským) stylem. Jsou to Irish Dew, Marw, Poitín, Shannon, Happy to Meet a Fiannan.
Pro příznivce keltské hudby tu mám dva dobré tipy: double CD
Celtic Circle a CD Celtic Inspiration (1998), což je zatím asi ten nejlepší výběr, jaký jsem kdy slyšel. Z různých interpretů na tomto albu nemohu neupozornit na Ionu a na dvojici Jeff Johnson & Brian Dunning. Dokonalá hudba…

Před časem jsem byl upozorněn na dvě evropské hudební skupiny, které hrají dobře keltskou a zčásti "středověkou" hudbu. Doporučuji navštívit jejich působivé stránky. Můžete si z nich stáhnout jak hudební ukázky, tak i některé celé skladby. Těmito skupinami jsou: německá Faun a nizozemská Omnia.

Při poslechu skladeb od všech výše uvedených umělců máte pocit, jako kdybyste se vznášeli nad propastí času, která nás dělí od starověkých dob, kdy tu žili Keltové. Představuji si tu pradávnou keltskou krajinu… V Evropě se dochovala zejména v Irsku, Skotsku, ve francouzské Bretani a ve španělské Galícii.

Je třeba také uvést odkazy na stránky o hudebních nástrojích, na kterých umělci tuto fantastickou a podmanivou hudbu v keltském/irském stylu vyluzují. Pokud se vám líbí libozvučné tóny keltské harfy a chcete se o ní dozvědět víc, pak jste správně tady. Pokud vás zajímají irské hudební nástroje jako např. housle, irská příčná flétna, whistle, banjo, bodhrán a další, pak klikněte sem. Chcete-li si opravdu vychutnat poslech všech těchto zmiňovaných nástrojů v irské hudbě, pak mám pro vás dobrý tip. Tím jsou skladby v sekci Download na stránce české skupiny Shannon, která hraje tuto hudbu opravdu skvěle!
Do kategorie hudebních nástrojů v souvislosti se starověkými Kelty bych zařadil i carnyx. Byla to vysoká válečná trouba, často nádherně zdobená, jejíž ryk jistě pořádně děsil protivníky. Tento nástroj vidíte na obrázku a zájemci o více obrázků carnyxu mohou kliknout
zde.

Nechtěli byste si do toho také pořádně fouknout?

Bojový ryk carnyxu mohli na "vlastní uši" zaslechnout návštěvníci Beltine 2005 v Náměšti nad Oslavou. Na obrázku níže se mi podařilo zachytit trubače na carnyx, který uzavíral rychle se pohybující skupinu keltských bojovníků (Bójové ze sdružení Keltoi).

K hudbě patří samozřejmě tanec, který právě ta keltská přímo evokuje. Z českých tanečních formací bych rád uvedl tři kluby irských tanců - Démáirt a La Quadrilla z Brna a pražský Rinceoirí. Ten pražský klub navíc provozuje pěkný virtuální obchůdek, kde dostanete koupit zajímavá CD. Sám jsem neodolal a objednal si jedno od Bran a jedno od Dún an Doras. Byla by to samozřejmě ode mne chyba, kdybych se v souvislosti s Kelty orientoval pouze na Irsko a zapomněl přitom na Skotsko. To jsem uvědomil, když jsem dostal e-mail od Vaška Routa (jednoho z prvních českých skotských dudáků) spolu s elektronickým časopisem Kilt (děkuji za něj). V České republice působí v oblasti skotské kultury např. Klub přátel Skotska, společnost Kilt a Caledonian Club, jediná skupina skotských ceilidh tanců v ČR. Na stránce Caledonia najdete také odkaz na první skotský internetový obchod, kde mimo jiné prodávají velmi hezké stříbrné skotské šperky. Další taneční skupinou, která se orientuje na tradiční irské a skotské tance, irský step a taneční choreografie inspirované irskou kulturou, je pražská formace Coiscéim.

Keltové ve filmu
připravuje se, bude zprovozněno v roce 2008 (na nových stránkách)

Keltská esoterika, mystika a romantika
Keltské téma v sobě bezpochyby skrývá silný esoterický náboj. Myslím si, že v dnešní přetechnizované době (v žádném případě se technickým vymoženostem nebráním, naopak!) potřebujeme trochu esoteriky, mystiky i romantiky, která mimo jiné vychází z historie a sepětí Keltů s přírodou. Esoterika je pro mne osobně v tomto případě pro emocionální kvalitu života důležitější, než dohadování některých našich "vědátorů" o tom co bylo nebo nebylo. I když si možná některá fakta, stejně jako ostatní "keltomilci", idealizuji. Historie je ovšem otázka velmi spletitá. Vždyť neznáme přesné odpovědi ani na otázky z historie mnohem mladší… A proto již dost historie. Zde vstoupíte na samostatnou esoterickou stránku. Stránka je věnována i jiným "věcem mezi nebem a zemí" než keltským.

Tak toto nádherné foto mne dostalo! Nejedná se o pohlednici z Irska, jak byste si mohli právem myslet.
Tento kříž stojí v Perštejně, vesničce u Klášterce nad Ohří a poslal mi ji kdysi Arawath.

Impozantní komorová mohyla v New Grange v Irsku - ruku na srdce: nechtěli byste se tam také někdy podívat?
Více o této megalitické stavbě píšu v příspěvku
New Grange na stránce Keltská místa. Byla zde již v době, kdy v egyptské Gíze nestála ještě žádná pyramida! Stáří této pozoruhodné stavební památky se odhaduje na 3 000 let před n.l. Zmínil se o ní také ve svém projevu bývalý prezident ČR Václav Havel při převzetí čestného doktorátu Trinity College v Dublinu, 28. července 1996.

Znáte-li CD Magical ring od Clannad, tak skladba 8 se jmenuje právě Newgrange. Ukázku si můžete poslechnout na stránce Keltská místa

Smaragdově zelené IRSKO!
Země, kam odešli Keltové také od nás. Tak tam bych se opravdu moc rád podíval!
Pevně věřím, že se mi toto přání jednou splní…
Ardbeně se toto přání v létě 2006 již splnilo. A fotografie z této fantastické cesty si můžete prohlédnout
zde.

Nejdříve ale asi navštívím Londýn a tam samozřejmě Britské muzeum s bohatou keltskou expozicí.

Navštivte také Otovy stránky o Irsku. Najdete tam pečlivě uspořádané jeho fotky z cesty po Irsku, irské midy, noty, ABC notace a další odkazy. Několik romantických obrázků z Irska - útesů Moherských / Cliffs of Moher - od Kamila Markvarta najdete na stránce Keltská místa. Pečlivě sestavený rozcestník se zajímavými odkazy ohledně Irska i Keltů najdete na stránce Irské a keltské stránky.

V souvislosti s Irskem uvádím také 2 další, užitečné odkazy.
Jsou to on-line slovníky:
anglicko-irský a irsko-anglický.

Přeneste se do Irska se skladbou Frailach od pražské skupiny Hakka Muggies:

Keltská symbolika
Líbí se mi keltská symbolika. Keltové vyznávali tři živly - zemi, vodu a oheň.
Odvěké spojení těchto živlů vyjadřuje keltský kruh. Na obrázku je keltský znak, obsahující 3 spirály zastupující tyto 3 živly (symboly trojnosti).

Bohatou nabídku různých keltských znaků najdete zde.

Registruji trvalý zájem o keltské tetovací motivy. Myslím si, že zájemce potěším odkazem zde.

Existují i jiné symboly, jako prastarý keltský kříž nebo různé tzv. "uzlové" symboly, jako např. tento:

Více uzlových znaků (knot) najdete zde nebo zde (knotwork). Keltský uzlový vzor k pomalování šamanského bubnu, který jsem použil a vypadá dost dobře, je k mání zde. Jak vypadá takový vzor na bubnu "doopravdicky", to si můžete prohlédnout na této fotografii.

V poslední době se na mne obrátilo několik čtenářů s prosbou o odkaz na stránky se symbolem tzv. "triquetry". Tímto symbolem Keltové označovali trojbožství, později byla triquetra převzata jako magický symbol síly
a jednoty (moci) tří. Kliknete-li
zde, můžete si vybrat opravdu z velikého množství obrázků triquetry.

Všiml jsem si také určitého zájmu o keltské mandaly. Vydavatelství Fontána vydalo pěkný soubor těchto mandal od Klause Holitzky. Kniha obsahuje kontury keltských mandal, které můžete sami vybarvovat. Je opravdu hezká. I moje děti rády tyto kruhové obrazce vybarvují. Podívejte se na ukázku jejich práce. Chce to trpělivost a estetické cítění:

 

Zde si můžete otevřít, uložit či přímo vytisknout ukázku jedné takové mandaly jako obrázek ve formátu BMP. Našel jsem nedávno odkaz na stránky s barevnými keltskými mandalami, které udělají radost každému se smyslem pro krásno. Jednu takovou o průměru 20 cm jsem si nechal namalovat profesionální malířkou na skleněný disk a ten pověsil před okno. Když přes něj procházejí sluneční paprsky, vytváří na zdi různé zářivé obrazce v jasných odstínech zelené a modré. A jaké překvapení mi přineslo podzimní sluníčko pár dní před Samhainem. Při tomto úhlu mi dopoledne promítá mandalu na zeď v pracovně!

Ať vás inspiruje a vnese klid a pohodu do vašich duší. Kliknutím na náhled si můžete obrázek zvětšit:

Máte zájem o pěkné keltské ikony na Plochu svých Windows? Tady si jich můžete stáhnout rovnou 76 (velikost ikon je 32x32 pixelů).

Motivy keltských bájí, jako je Eponino hříbě a další, inspirují mnohé umělce již po několik generací. Z těch současných bych rád odkázal na velice pěknou stránku Keltic Designs velšského výtvarníka Jena Delytha. Hledáte-li keltskou inspiraci plnou ornamentů, obrázků, spirál a další grafiky, tak vás jistě potěší odkaz Gallery na stránkách AON Celtic Art. Nemáte-li keltských ornamentů a motivů ještě stále dost, pak tento odkaz by mohl být to, co právě hledáte: Celtic Clip Art.

Keltská mytologie
Zmiňme se v této souvislosti o mytologických postavách, bozích a bohyních. Keltové jich měli na 300. Uvedu alespoň jména některých z nich: Taranis, Lugh, Toutatis, Esus, Sequana, Brigantia, Epona, Matrona, Eriu. Podle mne je nejzajímavějším z nich Cernunnos, bůh s jelením parožím na hlavě. Byl bohem plodnosti, života i podsvětí a samozřejmě pánem divoké zvěře a lesa. Ve středověkých britských legendách je jeho následovníkem Lovec Herne (Herne the Hunter, vzpomeňte si na televizní seriál Robin Hood).

O Cernunnovi coby strážci podsvětí se také dočtete na stránce Druidové 

Pokud máte hlubší zájem o keltskou mytologii a o systém keltského pantheonu, pak právě zde najdete vyčerpávající informace.

Keltská sdružení
V České republice dnes existuje několik sdružení, která se zabývají keltskou kulturou. Bezpochyby nejstarším a největším z nich je občanské sdružení Bratrstvo Keltů v Praze, které bylo založeno již v roce 1995. Každý rok pořádá např. mezinárodní festival keltské kultury Beltine. Tento festival se střídavě koná v Čechách a na Moravě. Na Slovensku býval pořádán obdobný festival, jehož 6. ročník se již neuskutečnil. Více na stránkách slovenského Beltinu. Objevil jsem tam zdařilé video z roku 2004 od Martina Loužeckého. Pak zde máme významné OS Keltoi v Mladé Boleslavi. Toto mimořádně aktivní sdružení okolo Vaška Horáka (do konce roku 2005 zahrnovalo též skupiny Bójové a Fergunna) lze prakticky spatřit snad na každé keltské akci (keltské vesničky, ukázky řemesel, souboje, hostiny). Uvedené skupiny se odpojily od sdružení Keltoi a vznikla nová, samostatná společnost Boiové a Fergunna. Vím také o OS Boii. Sídlí v Nasavrkách (okres Chrudim, Pardubický kraj), provozují expozici a keltskou stezku jako součást keltského archeoparku (v místech bývalého oppida Hradiště u Českých Lhotic).

Potěšující je také rozvíjející se spolupráce našich a zahraničních keltských sdružení. Jednou z akcí, na které se každoročně sejdou "v míru" Keltové opravdu z celé Evropy, se jmenuje PAX CELTICA. Máte-li ve svém prohlížeči zapnutou podporu JAVA skriptů, můžete si prohlédnout zdařilý panoramatický snímek ze setkání evropských Keltů konaném v roce 2004 v jihoněmeckém Rottenburgu. Naši Kelti tam samozřejmě nechybí! Kompletní fotogalerie je ke shlédnutí tady. Pár fotek z Pax Celtica 2005 (tentokrát se akce konala ve Francii v Nancy, jsem našel na stránkách francouzského sdružení Les Ambiani. Doporučuji návštěvu jejich stránek. Na rozdíl od většiny francouzských "keltských" stránek jsou také v angličtině, němčině a v dalších jazycích. Kromě bezpočtu hezkých a zajímavých fotografií tam mají i dva videoklipy ve formátu wmv. Zaujal mne ten s průvodem galských bojovníků kráčejících v plné zbroji a halekajících okolo římského kolosea aneb Ambiani v Římě. Dalším sdružením ze země Galů zabývajícím se rekonstrukcí historických reálií z keltské epochy je Les Leuki (na jejich stránkách je také na co se dívat, jsou však jen ve francouzštině.

Protože keltská kultura nachází kladnou odezvu také na úrovni škol a zájmových kroužků (mimoškolní činnosti), vytvořil jsem samostatné Stránky věnované keltským aktivitám na úrovni škol a zájmových kroužků (zkráceně Školní a mimoškolní aktivity), věnované právě těmto činnostem dětí a mládeže. První příspěvek je tam věnován Základní umělecké škole (ZUŠ) v Klášterci nad Ohří. Provozujete-li obdobnou činnost (nebo jste např. uspořádali nějaký dětský letní tábor inspirovaný Kelty), určitě mi o tom napište a pošlete nějaké fotografie.

Archeoparky, keltská muzea v přírodě (skanzeny), keltské naučné stezky
V této kapitole bych rád uvedl několik tipů k návštěvě keltských archeoparků, skanzenů či naučných stezek. Budou zde uvedena místa v České republice, ale i v zahraničí - u našich nejbližších sousedů, ale i dále v Evropě. Tato kapitola bude podle potřeby aktualizována.
U nás najdete: V Čechách
Osadu Keltů Prášily na Šumavě, Informační centrum keltské kultury na zámku v obci Nižbor či keltský archeopark a stezku v Nasavrkách (fotky z tohoto místa od Malgona si můžete prohlédnout zde), na Moravě pak keltskou usedlost Isarno u Letovic. Na Slovensku je to Keltské múzeum Havránok. Článek o této slovenské lokalitě i fotografie najdete zde. Z Prahy stojí za to navštívit keltskou vesnici Gabreta v Lichtenau / Bavorsku, jste-li z Brna, pak je to opravdu kousek do Zemského muzea pro pravěk v Dolním Rakousku v Asparn an der Zaya. V rámci cesty po Rakousku v květnu 2008 jsem měl možnost osobně navštívit tato keltská muzea a skanzeny: Museum Hallstatt, Keltendorf Bad Dürrnberg, Keltenmuseum Hallein, Urgeschichtliches Freilichtmuseum Mitterkirchen.

Zajímavé knížky o Keltech
Níže uvádím výběr některých knížek souvisejících s keltskou tématikou, z nichž jsem většinu přečetl, a mohu vám je tak doporučit.

Autor

Název

Nakladatelství a rok vydání

Jiří Bílek

Hádanky naší minulosti 1 - Kam odešli Keltové?

Knižní klub 2002

Schwarz, Schweppe, Pfau

Léčivá síla druidů

Alternativa 1994, nyní nové vydání!

Holger Kalweit

Keltská kniha mrtvých

Eminent 2003

Sabine Heinz

Keltské symboly

Fontána 2002

John O´Donohue

Kniha keltské moudrosti

Portál 2002

Viktor Palivec

Bójské pověsti; 2 z nich si můžete přečíst zde

Středočeské nakladatelství a knihkupectví 1976

Miloš Čižmář

Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku

Libri 2004

Jana Čižmářová

Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku

Libri 2004

Petr Drda, Alena Rybová

Keltové a Čechy

Academia 1998

Jan Filip

Keltská civilizace a její dědictví

Academia 1995 (2. vydání)

Peter Berresford Ellis

Keltové: první tisíciletí keltských dějin

Brána Praha 1996

Miloš Čižmář

Keltské oppidum Staré Hradisko

Archeologické centrum Olomouc, p.o. 2005

Jana Čižmářová

Keltové na Moravě

MZM a Ústav archeologické pam. péče 2001

Anna Bauerová

Zlatý věk země Bójů, osobní věnování od autorky

Československý spisovatel 1988

Jaroslav Böhm

Naše nejstarší města

Státní tiskárna v Praze 1946

Keltská anketa

Anketa byla zrušena

 

Novinky z keltského světa

Starší zprávy - archiv Novinek z keltského světa:

Pokud nenajdete na této stránce věc, kterou jste našli vyhledávačem, např. pomocí GOOGLE, je to tím, že došlo k přesunu do archivu. Hledejte prosím dále kliknutím na příslušný rok níže.

2003 2004 2005 2006 2007

Letošní zprávy:

Pokud se takový keltský webmaster nenajde, je mi líto, ale obsah těchto stránek již nebude v budoucnu aktualizován!

Přeji všem příznivcům stránek Keltoman krásné letní prázdniny a hezkou dovolenou, ať již ji strávíte kdekoliv a s kýmkoliv

 

Hromnice

Hoří svíce
ten plamen
dávných ohňů
v srdci

Ten plamen
co v zimě
smrt odnáší

Vrací se slunce
ne na lukách

To mláďata se rodí
ve stájích
v zapadlých pastvinách

Pastýř s nimi uléhá
rozdělává oheň
sám je zahřívá

Čeká na jitro
tu novou naději
ne pro sebe
pro jehňata

která zahřívá
chce slunce

A ono přichází

Nad stájí ve sněhu
v lukách u stromů
v krajině v dávném plameni

o Hromnicích.

23.1.2008

Zajímavé odkazy související s keltskou tématikou u nás i v zahraničí

Skupiny a sdružení zabývající se experimentální archeologií a rekonstrukcí života Keltů,
také irskými a skotskými tradicemi

Deraois, Boiové a Fergunna, Bacrie, projekt Keltské svátky v Nasavrkách,
Les Enfants de Finn, Les Ambiani, Les Leuki, Keltentruppe Carnyx, Stamm Alauni
Keltoi, občanské sdružení - aktuální informace o dění, nový vzhled stránek s možností vyhledávání,
Skotský pes - skupina nadšenců a přátel skotské kultury v České republice
Boiohaemum.cz - časopis o historii od pravěku po středověk, nový vzhled stránek s možností vyhledávání
umělecké
sdružení LUGH, EQUITES - šermířská a divadelní společnost

Archeoparky a skanzeny

Keltská usedlost ISARNO, Více o Isarnu na Bacrii, Keltendorf Gabreta, Gabreta Wenia
Museum für Urgeschichte Asparn/Zaya, Museum Hallstatt
Keltský skanzen Mitterkirchen, Keltendorf Bad Dürrnberg, Keltenmuseum Hallein

Řemesla a internetové obchody

Pohanský obchod DRAKKARIA, Archeoantikvariát, Vinland-Shop
Jan Valnoha - Sedlářství / Menu -> Výrobky -> Keltské okénko, Hrnčírna Mutějovice - Keramika Duchek

Spřízněné stránky nebo stránky, které se mi líbí

Bavros ap Fergunna, Druidové Boiohaema, Morava a Keltové, Keltská stránka,
Po keltských stopách, Skotsko.net, Klub přátel Skotska, Stredovek.com, Stezky fantazie,
Celtic forest, Stránky Amairgila, barda Vrchotického

Ostatní

Newceltic.czechian.net, stránky českého filmu Keltové, časopis Avalonský pes,
Keltská jména (můžete si vybrat svoji přezdívku, je dobré si ale přečíst toto)
Keltské tradice, Kamenné stránky, Mythical Ireland, World of the Celts, Archaia Brno, o.p.s.

České hudební skupiny/hudebníci hrající irskou, skotskou a keltsky laděnou hudbu

Dún an Doras, Irish Dew, Asonance, Bran, Shannon, Czeltic, České srdce, The Rebel Pipers,
1st Bohemian Highland Pipers, Marw, Poitín, Bandshees, Fiannan, Jan Hrubý, Celtic Cross, Kelská vinice, Dolmen,
Hakka Muggies

Skupiny irských a skotských tanců

Coiscéim, Rinceoirí, Démáirt, La Quadrilla, Caledonian Club

Keltské české internetové rádio si můžete naladit zde

Z mnoha zahraničních keltských internetových rádií si můžete vybrat na této stránce.

 

Tip na keltskou akci

Doporučuji sledovat Aktuality, které na svých stránkách spravuje Seán Ó Gleann Na Agara
nebo
Chystané akce, které na svých stránkách spravuje Mia.
Bohatý
přehled akcí na stránkách skotsko.net - KILT

Víte-li sami o nějaké keltské akci jakéhokoliv druhu, která se bude konat v brzké době,
napište o ní prosím do
Návštěvní knihy.

Nekeltské odkazy

Služby, které se vám mohou hodit…

http://www.technickepreklady.eu

Petr Chlubna - uměleckořemeslné zpracování dřeva

MASADA - djembe a další africké bubny/hudební nástroje

Produkty STARLIFE a AROMATICA

Anglická školka v Brně - Kids Garden

 Tato stránka vyjadřuje moje vlastní názory a nikomu je nevnucuji, ani nikoho nepřesvědčuji.

Přesto, pokud Vás oslovila, nebo jste naladěni na stejné keltské vlně jako já,
líbí se Vám tato kultura a skvělá hudba z této kultury vycházející,
velmi mne potěší, když mi napíšete na e-mailovou
adresu svůj názor
nebo nějaké
podněty.
Nejlépe k tomu můžete využít Návštěvní knihu.
Tam můžete používat jen přezdívku (nick), nemusíte uvádět své jméno nebo e-mailovou adresu.

 Děkuji za Vaši návštěvu mých stránek.

Keltoman

Erb městské části Brno-Vinohrady, kde bydlím. I když je to takové betonové oppidum, mám toto místo velmi rád...

e-mail: keltoman(zavináč)seznam(tečka)cz

Pokud byste našli nějaký nefunkční odkaz, pak mne na něj upozorněte. Předem děkuji.

Pro otevření dokumentů PDF na těchto stránkách potřebujete aplikaci Adobe (Acrobat) Reader.
Kliknutím na obrázek si můžete zdarma stáhnout její nejnovější verzi.

Tato hlavní stránka byla naposledy aktualizována 11.08.2008
Stránka
Keltská esoterika byla naposledy aktualizována 06.04.2008
Stránka
Druidové byla naposledy aktualizována 08.02.2008
Stránka
Keltské akce byla naposledy aktualizována 01.04.2008
Stránka
Keltská místa byla naposledy aktualizována 17.03.2008

Aktualizace výše uvedených stránek již nebudou pokračovat!

Navštivte nové Keltomanovy stránky

Fotoalba Keltoman na rajce.net

Copyright © KELTOMAN 2002-2008

Máte-li zájem být zdarma a automaticky informováni o aktualizaci této stránky, pak klikněte zde a vložte tam adresu
http://sweb.cz/keltoman nebo adresu podstránky, která vás zajímá.

Keltský les!

WebArchiv - archiv českého webu

rajce.net | místo pro vaše fotografie

TOPlist

Počitadlo návštěvnosti TOPlist spuštěno 23.07.2005

Aktuální hodnota Google PageRanku:

PageRank 

NAVRCHOLU.cz
 

Nahoru (TOP)